Statsbudsjettet 2018

Publisert mandag 08. oktober 2018 - Administrator

Statsbudsjettet 2018
YS om statsbudsjettet: - Et budsjett uten de store løft, sier YS-leder Jorunn Berland.

Tekst og foto: YS

- Det går bedre i norsk økonomi, og bedriftene investerer mer. Det er positivt at det holdes igjen på oljepengebruken når det går godt. En nøytral budsjettramme bidrar til at rentenivåene og inflasjonen ikke øker for hurtig og derigjennom rammer husholdningene, sier Berland.

- Men veksten er skjør. Vi etterlyser større løft på områder vi vet blir viktige for at økonomien og sysselsettingen skal fortsette å vokse i årene fremover, sier Berland.
Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til livslang læring med 110 millioner kroner. Økningen skal benyttes til å gjennomføre tiltak knyttet til en kompetansereform.

- Det er arbeidskraften vi skal leve av, og når norsk økonomi skal omstilles må også norske arbeidstakere omstilles. Til det trengs det et krafttak på etter- og videreutdanning. Regjeringen har begynt arbeidet med kompetansereformen Lære hele live, men vi er utålmodige. Vi forventer at dette området styrkes fremover, og at partene involveres når midlene skal disponeres og forvaltes, sier Berland.

Regjeringen foreslår også å videreføre ABE-reformen med kutt på 0,5 prosent for alle offentlige etater og virksomheter.

- Nå begynner vi for alvor å se konsekvensene av reformen; færre dommere i rettssalen, kraftig press på kontrolletatene som toll og skatt og utarming av kriminalomsorgen. Sjablongkutt fungerer dårlig. Vi må omstille offentlig sektor gjennom satsing på IKT og kompetanseheving, ikke gjennom å gjøre tjenestene dårligere, sier hun.

Regjeringen viderefører den forsterkede innsatsen for langtidsledige med 37,2 millioner kroner som ble vedtatt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2017.

- Men hvor mye monner dette når vi vet at rundt 20 000 personer er registrert som langtidsledige hos NAV, spør Berland.

YS er svært fornøyd med bevilgningen til bransjeprogram på 30 millioner kroner, for å øke den digitale kompetansen. Bransjeprogrammet er en oppfølging av Nasjonal kompetansepolitisk strategi.

- YS støtter tiltaket. Vi er for eksempel helt avhengig av at det tas i bruk ny teknologi for å opprettholde kvaliteten på tjenestene i helsesektoren. Det betyr at vi trenger et digitalt kompetanseløft, slik at de ansatte behersker moderne teknologi. Bransjeprogrammet er en god begynnelse på en målrettet innsats på dette feltet, mener Berland.

Det bevilges 125 millioner kroner til å følge opp inkluderingsdugnaden. Som et ledd i inkluderingsdugnaden skal bruken av lønnstilskudd økes i statsbudsjettet for 2019, men innenfor rammen av arbeidsmarkedstiltakene. Ordningen skal også forenkles.

- Dette er en viktig satsing, men jeg er nå bekymret for at mesteparten av satsingen vil vise seg å handle om omprioriteringer innenfor eksisterende bevilgninger, og ikke friske midler, sier YS-leder Jorunn Berland.