Omstilling

Publisert mandag 21. november 2016 - Administrator

Personellforbundet registerer stadig flere spørsmål ifm omstilling. For at du lettere skal finne svar på dine spørsmål, har vi laget en side med relevante dokumenter ved omstilling.


Statens Personellhåndbok - Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten

Regjerings side for omstilling i staten


Ved drøfting av stillingsbeskrivelser er Personellforbundet opptatt at det kun skal være militære stillinger der det kreves militær kompetanse. Personellforbundet støtter opp under at den skarpe enden skal styrkes, men den styrkes ikke ved å få flere militært ansatt inn i stillinger av administrativ art.

Alle de vedlagte dokumentene er relevante i forhold til omstilling. 4 av dokumentene går på grunnlaget for om stillinger skal være sivile eller militære. Dokumentene det gjelder er:

  • - Retningslinjer for personellforvaltning i forsvarssektoren

  • - St m 14 (2012-2013) Kompetanse for en ny tid.

  • - Utdrag fra meld 14 Kompetanse for en ny tid.  

  • - Håndbok for strukturforvaltning i Forsvaret.