Forsvarsbudsjettet har stø kurs

Publisert torsdag 12. oktober 2017 - Eivind Olsen

Forsvarsbudsjettet har stø kurs
Regjeringen foreslår en økning på nesten 3 milliarder i forsvarsbudsjettet for 2018. Det er ikke de store overraskelser i budsjettforslaget, og det er ingen tvil om at den vedtatte langtidsplanen danner mye av grunnlaget for budsjettet. Statssekretær Øystein Bøe understreker at det vil fortsatt være behov for omstilling og innsparing for å kunne styrke det operative.

Bilde: Øystein Bøe og Johan Hovde under fremleggelse av Forsvarsbudsjettet 2018

Forbundsleder Johan Hovde mener at budsjettet for 2018 i hovedsak er et godt budsjett for Forsvaret. Selvfølgelig vil det være deler av budsjettet som vi gjerne skulle sett annerledes, men det er mye positivt. Regjeringen følger opp langtidsplanen, samt at man styrker på en del områder som man tidligere har signalisert at det vil komme styrking.

Personellforbundet er støtter opp om at personellstrukturen skal tilpasses for å sikre riktig kompetanse til rett tid. Vi mener at dette ikke nødvendigvis betyr at forsvarssektoren skal ha færre sivile, men at det i større grad bør være flere sivile i stab og støttefunksjoner og færre militært ansatte innenfor dette området. Militært personell må først og fremst prioriteres i stillinger som bidrar til å styrke den operative evnen.

I dagens samfunn skjer det en enorm teknologisk utvikling, og Forsvaret har behov for personell som utvikler seg i tråd med behovet for ny kompetanse. For å kunne utvikle og forbedre Forsvaret er vi avhengig av kompetanseheving av personellet. Sivile ansettes med bakgrunn i den kompetanse de har på ansettelsestidspunktet, men det vil være behov for å etterfylle kompetansen i løpet av ansettelsesforholdet. Vi mener det er helt avgjørende med etter og videreutvikling i dagens samfunn, og at de som ikke evner å tilegne seg ny kunnskap ikke klarer å henge med i utviklingen. Dette gjelder både sivilt og militært personell.

Det kommer tydelig frem i forsvarsbudsjettet at det vil være behov for videre omstilling av Forsvaret. Vi mener at det er positivt at personellomstilling skal foregå i tett dialog med oss som tjenestemannsorganisasjoner, og vi ønsker å være en konstruktiv bidragsyter for å bidra til at omstilling går så smertefritt som mulig.  Bruk av statens virkemidler for omstilling er et viktig verktøy for arbeidsgiver, og vi anmoder om at virkemidlene må benyttes i mye større grad enn det har vært brukt ved de senere omstillinger. Ved å bruke statens virkemidler vil personellet lettere kunne omstilles til andre jobber, samt at arbeidsgiver vil bruke mindre ressurser på avhending av personellet, noe vi ser på som en vinn-vinn situasjon.

Personellforbundet ser at det er mye bra ved forsvarsbudsjettet for 2018, samtidig stilles det fortsatte tøffe krav til innsparinger. Med andre ord er det bare å brette opp armene og stå på videre, omstillinger og jakten på både penger og tidstyver vil henge over oss også i årene som kommer, trøsten får være at Forsvaret er vinner i budsjettsammenheng.